Zásady ochrany osobních údajů

Stuchlík Josef
se sídlem Straky 235, 28925 Straky
dále My jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek https://tepelna-cerpadla-spirala.cz/ informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část zásad vysvětlit, obraťte se na nás na e-mailové adrese: stuchlik.josef@seznam.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let a jejich osobní údaje nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Při kontaktu na našich webových stránkách, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti a to zejména:
A. Vaše jméno a příjmení,
B. obchodní firma,
C. adresa nebo sídlo společnosti,
D. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
E. telefonní číslo nebo
F. e-mailová adresa.

Z našich webových stránek se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Google Analytics – anonymní sledování návštěvnosti stránek (nelze spojit s konkrétní osobou či osobním údajem). SmartsUpp – komunikační nástroj na stránkách, kde s námi může návštěvník komunikovat, ale nemusí nám sdělovat o sobě žádný údaj.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vám předali informace, o které jste nás požádali, tedy v tomto případě návrh systému s tepelným čerpadlem na vytápění objektu, ohřevu TUV, klimatizace, případně jiné speciální řešení a zpracování nabídky na zhotovení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení formou emailového newsletteru, tj. abychom Vás informovali o nových výrobcích, řešeních a službách, které poskytujeme a které by Vás, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na stuchlik.josef@seznam.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení, event. jejich zasílání odmítnout přímo v newsletteru.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Případně je můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, projektantům a dodavatelům použitých technologií.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
A. právo na přístup k osobním údajům;
B. právo na opravu;
C. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
D. právo na omezení zpracování údajů;
E. právo vznést námitku proti zpracování; a
F. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese stuchlik.josef@seznam.cz.

Dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2019.