Povolení pro čerpání vody

80% TČ VODA-VODA JE OD NÁS

Nyní dodáváme na český trh kolem 80% tepelných čerpadel voda-voda. Vyplývá to z výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu (strana 60). S potěšením můžeme konstatovat, že se nám podařilo odstranit zásadní potíže spojené s nejúčinnějším typem tepelných čerpadel voda-voda. Značku SPIRÁLA montujeme na místech, kde jiní výrobci mohli investorům nabídnout jen méně účinná a dražší řešení.

ČERPÁNÍ VODY PRO PROVOZ TEPELNÉHO ČERPADLA JE ZDARMA

Čerpání vody pro provoz tepelného čerpadla je zdarma, což je uzákoněno v ZÁKONU O VODÁCH.
Žádost o povolení se podává na odboru životního prostředí příslušném místu instalace Tč. Žádost o povolení si můžete stáhnout ZDE. Je vzorově předvyplněna pro TČ Spirála WW10 s celoročním provozem, vytápění i ohřev TUV.
Hodnoty pro ostatní výkony najdete ZDE.
Pokud jsou podmínky pro realizaci, není důvod k zamítnutí žádosti!!!
Firma SPIRÁLA má zájem o zkušenosti z jednání se státní správou. Použijte prosím formulář, nebo telefon 603 288 897.

Vybrané odstavce vodního zákona které řeší problematiku vody pro tepelná čerpadla.
ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

Povolení
§ 8
Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
b) jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.

Poplatky
§ 88
Poplatek za odebrané množství podzemní vody
(1) Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2] (dále jen "odběratel"), je za podmínek stanovených tímto zákonem povinen platit za skutečné množství odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. V případě, že oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 provozovateli vodovodu pro veřejnou
potřebu10a) tím, že na něj výkon povolení smluvně převedl36a) a tento provozovatel oznámil svůj název, sídlo a identifikační číslo České inspekci životního prostředí, považuje se za
odběratele tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. Poplatek se platí za kalendářní rok a jeho sazby v Kč/m3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v
každém měsíci kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním.
§ 100
Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních
(1) Za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních platí oprávněný (§ 8) poplatek.
(2) V případě, že jsou odpadní vody z rodinných domů nebo staveb pro individuální rekreaci čištěny domovní čistírnou na úroveň stanovenou v povolení k vypouštění odpadních vod, se
poplatek za vypouštění takových vod do vod podzemních neplatí. Za povolené vypouštění v ostatních případech se platí poplatek ve výši 3 500 Kč za kalendářní rok.
(3) Povinnost platit poplatky podle odstavce 1 se nevztahuje na vypouštění
a) minerálních vod osvědčených podle zvláštního zákona
2) jako přírodní léčivý zdroj, pokud nebyly použity při lázeňské péči,
b) přírodních minerálních vod, pokud nebyly použity při výrobě balených minerálních vod,
c) vod použitých za účelem získání tepelné energie [§ 8 odst. 1 písm. d)],
d) znečištěných vod, jejichž znečištění bylo po jejich vyčerpání z vod podzemních sníženo [§ 8 odst. 1 písm. e)].